TÖÖOHUTUS

 • Tööohutus
 • Nõustamine
 • Dokumentatsioon ja tegevused
 • Perioodiline haldusteenus
 • Seadusandlus

Tööohutuse ja töötervishoiualased teenused

„Töökeskkonnaspetsialist on töökeskkonna alal pädev insener või muu töökeskkonna-õpetust saanud spetsialist ettevõttes, keda tööandja on volitanud täitma töötervishoiu ja tööohutuse alaseid ülesandeid.“

„Töökeskkonnaspetsialist peab tundma töötervishoidu ja tööohutust reguleerivaid õigusakte ja ettevõtte töötingimusi, neid jälgima ja kontrollima ning võtma tarvitusele abinõud töökeskkonna ohutegurite mõju vähendamiseks.“ (§ 16, Töötervishoiu ja Tööohutuse Seadus)

Töökeskkonnaspetsialisti ülesandeid täitev isik peab olema igas ettevõttes

Töötervishoiu ja tööohutuse küsimustega arvestamine on kvaliteetse tegevuse tunnusmärk, mis võimaldab pakkuda parimaid teenuseid ja tooteid õnnetusjuhtumeid, avariisid ja kutsehaigusi vältides.

Tööohutuse ja töötervishoiualane nõustamine

Selektor Projekt OÜ pakub töötervishoiu ja tööohutuse alast nõustamist, mille eesmärgiks on kogu valdkonnaga seotud tegevuse õigusaktidega vastavusse viimine.

Teenus jaguneb:

Lühiaudit

• selgitab välja üldise tööohutus- ja tervishoiualase seisukorra ettevõttes (koostatakse akt ning avastatud puudused tehakse teatavaks)
• aitab ettevõttel valmistuda Tööinspektsiooni kontrollkäiguks
• kohapeal täidetakse töökeskkonna ankeet koos nõuannetega

Töökeskkonnaalase dokumentatsiooni ja tegevuste kooskõlla viimine seadusandlusega

• isikute/organite tegevus
• sisekontroll
• riskianalüüs
• isikukaitsevahendid
• esmaabi
• töökeskkonna mõõdistused
• tervisekontroll
• ohutusjuhendid tehtavate tööde ja olemasolevate seadmete kohta
• töötajate juhendamine
• tööõnnetused, kutsehaigused

Perioodiline haldusteenus

• Sisekontroll
• Täiendkoolituse ja tervisekontrolli vajadus
• Uute töötajate juhendamine 
• Seadusandluse jälgimine
• Tehtavate tööde ja töövahendite ohutusjuhendite jälgimine
• Isikukaitsevahendite “update”
• Jooksev kontroll hoonetes ja territooriumil 
• Riskianalüüsi täiendamine ja uuendamine
•Tööõnnetustega tegelemine
•Tööinspektsiooni kontrollikäikudel osalemine

Dokumentatsiooni ja tegevuste kooskõlla viimine seadusandlusega

Volinik/Nõukogu

• Valimine ja moodustamine
• Tööinspektsiooni teavitamine
• Väljaõpe ja täiendõpe
• Töökorraldus
• Aruandlus
• Ühistegevus

Sisekontroll

• Põhimõtted
• Strateegia
• Dokumentatsioon
• Järelvalve

Riskianalüüs

• Koostamine
• Analüüs
• Meetmekava
• Töökeskkonna mõõdistused

Isikukaitsevahendid

• Vajadus
• Arvestus
• Juhendamine
• Dokumentatsioon

Esmaabi

• Korraldus
• Pädevad isikud
• Väljaõppe ja täiendõppe organiseerimine
• Vahendid ja kontroll

Tervisekontroll

• Üldpõhimõtted ja suunamise alused
• Partneri valik
• Tulemuste vormistamine ja analüüs

Ohutusjuhendid tehtavate tööde ja olemasolevate seadmete kohta

• Olemasolu
• Nõuetele vastavus
• Jälgimine

Töötajate juhendamine

• Töövahendite ohutus- ja kastusjuhenditega tutvustamine
• Tehtavate tööde ohutusjuhendite tutvustamine
• Isikukaitsevahendite tutvustamine ja kasutuskorra teavitamine
• Riskianalüüsi tutvustamine
• Iseseisvale tööle lubamise registreerimine

Tööõnnetused ja kutsehaigused

• Dokumentatsiooni läbivaatamine
• Toimikute säilitamise kontroll

Töökeskkonnaspetsialisti perioodiline haldusteenus

Võimalik valida periood*, mille vältel teostatakse järgmisi teenuseid:

Sisekontroll
jooksev aruandlus vastavalt sellele, kuidas on tööohutuse kord ettevõttes paika pandud (volinike ja nõukogu valimine, tegevus, aruanded, koosolekud jne.), juhatuse teavitamine probleemidest, meetmekava järgimine, aruanded tööinspektsioonile. 

Täiendkoolituse ja tervisekontrolli vajadus
Volinike, nõukogu, esmaabi, tuleohutuse jms. koolitusvajaduste ning täiendav ja uute töötajate tervisekontrolli vajaduse pidev jälgimine, partnerite valik, infovahetus.

Töötajate juhendamine
Tehtavate tööde, kasutatavate seadmete, isikukaitsevahendite, riskianalüüsi jms. ohtusjuhendite esmane ja täiendav tutvustamine ning iseseisvale tööle lubamine.

Seadusandlike aktide uuendamine ja kättesaadavaks tegemine
Kõikidel töötajatel peab olema pidev võimalus lugeda valdkonda puudutavaid seadusandlikke akte. 

Tehtavate tööde ja töövahendite ohutusjuhendite jälgimine
Tehtavate tööde ohutusjuhendite ning kasutatavate töövahendite ohutus- ja kasutusjuhendite pidev jälgimine, uuendamine. 

Isikukaitsevahendite “update”
Isikukaitsevahendite kasutuse korra pisteline kontroll, vajaduse järgimine, uuendamine.

Jooksev kontroll hoonetes ja territooriumil
Ohumärkide, esmaabikappide sisu, tulekustutite tähtaegade jms. pidev kontroll ettevõttes ja selle territooriumil.

Riskianalüüsi täiendamine/uuendamine
Läbiviidud riskianalüüsi uuendamine ja täiustamine vastavalt ettevõtte struktuuris, töökorranduses ja personalis toimunud muudatustele ja täiendustele

Tööõnnetuste ja kutsehaigustega tegelemine
Toimunud õnnetustest tööinspetksiooni kohalike asutuste teavitamine, õnnetuste uurimisel osalemine, raportite ja toimikute koostamine, säilitamine, suhtlus tööinspektsiooniga.

Tööinspektsiooni kontrollikäikud
Tööinspektsiooni kontrollkäikudel osalemine, infovahetus

*igakuine; kvartaalne; kord poolaastas

Tööohutuse valdkonda reguleeriv seadusandlus

Töötervishoiu ja tööohutuse valdkonda reguleerib eelkõige töötervishoiu ja tööohutuse seadus mille alusel on kehtestatud järgmised õigusaktid:

 1. Töötervishoiu- ja tööohutusalase väljaõppe ja täiendõppe kord
 2. Töötajate tervisekontrolli kord
 3. Esmaabi korraldus ettevõttes kehtestamine
 4. Tööõnnetuse ja kutsehaigestumise registreerimise, teatamise ja uurimise kord
 5. Isikukaitsevahendite valimise ja kasutamise kord
 6. Ohumärguannete kasutamise nõuded töökohas
 7. Töökohale esitatavad töötervishoiu ja tööohutuse nõuded
 8. Töötervishoiu ja tööohutuse nõuded ehituses
 9. Töövahendi kasutamise töötervishoiu ja tööohutuse nõuded
 10. Raskuste käsitsi teisaldamise töötervishoiu ja tööohutuse nõuded
 11. Kuvariga töötamise töötervishoiu ja -ohutuse nõuded
 12. Töökeskkonna füüsikaliste ohutegurite piirnormid ja ohutegurite parameetrite mõõtmise  kord
 13. Töötervishoiu ja tööohutuse nõuded vibratsioonist mõjutatud töökeskkonnale, töökeskkonna vibratsiooni piirnormid ja vibratsiooni mõõtmise kord1
 14. Töötervishoiu ja tööohutuse nõuded mürast mõjutatud töökeskkonnale, töökeskkonna müra piirnormid ja müra mõõtmise kord1
 15. Ohtlike kemikaalide ja neid sisaldavate materjalide kasutamise töötervishoiu ja tööohutuse nõuded
 16. Töökeskkonna keemiliste ohutegurite piirnormid
 17. Asbestitööle esitatavad töötervishoiu ja tööohutuse nõuded
 18. Kantserogeensete ja mutageensete kemikaalide käitlemisele esitatavad töötervishoiu ja tööohutuse nõuded 
 19. Bioloogilistest ohuteguritest mõjutatud töökeskkonna töötervishoiu ja tööohutuse nõuded
 20. Plii ja selle ioonsete ühendite kasutamise töötervishoiu ja tööohutuse nõuded
 21. Kalalaevadele esitatavad töötervishoiu ja tööohutuse nõuded
 22. Töötervishoiu ja tööohutuse nõuded töötamisel plahvatusohtlikus keskkonnas 
 23. Töötervishoiu ja tööohutuse nõuded rasedate ja rinnaga toitvate naiste tööks
 24. Maavarade kaevandamisele esitatavad töötervishoiu ja tööohutuse nõuded
 25. Töötervishoiu ja tööohutuse nõuded tehislikust optilisest kiirgusest mõjutatud töökeskkonnas, tehisliku optilise kiirguse piirnormid ja kiirguse mõõtmise kord
 26. Kutsehaiguste loetelu


Tööohutust reguleerivad

Toote nõuetele vastavuse seaduse alusel kehtestatud õigusaktid 

 1. Isikukaitsevahendi ohutusnõuded ja nõuetele vastavuse tõendamise kord

Meile on oluline, et meie klientidele oleks tagatud parimad lahendused!

Selektor Ohutus OÜ
eveli
Eveli Sassi

Tel: +372 6613 925
Mob: +372 5554 3879
E-mail: eveli@selektor.ee

eveli
Eveli Sassi

Tel: +372 6613 925
Mob: +372 5554 3879
E-mail: eveli@selektor.ee