Tööohutus

Tööohutuse ja töötervishoiualased teenused

„Töökeskkonnaspetsialist on töökeskkonna alal pädev insener või muu töökeskkonna-õpetust saanud spetsialist ettevõttes, keda tööandja on volitanud täitma töötervishoiu ja tööohutuse alaseid ülesandeid.“

„Töökeskkonnaspetsialist peab tundma töötervishoidu ja tööohutust reguleerivaid õigusakte ja ettevõtte töötingimusi, neid jälgima ja kontrollima ning võtma tarvitusele abinõud töökeskkonna ohutegurite mõju vähendamiseks.“ (§ 16, Töötervishoiu ja Tööohutuse Seadus)

Töökeskkonnaspetsialisti ülesandeid täitev isik peab olema igas ettevõttes

Töötervishoiu ja tööohutuse küsimustega arvestamine on kvaliteetse tegevuse tunnusmärk, mis võimaldab pakkuda parimaid teenuseid ja tooteid õnnetusjuhtumeid, avariisid ja kutsehaigusi vältides.

Nõustamine

Selektor Projekt OÜ pakub töötervishoiu ja tööohutuse alast nõustamist, mille eesmärgiks on kogu valdkonnaga seotud tegevuse õigusaktidega vastavusse viimine.

Teenus jaguneb:

Lühiaudit

• selgitab välja üldise tööohutus- ja tervishoiualase seisukorra ettevõttes (koostatakse akt ning avastatud puudused tehakse teatavaks)
• aitab ettevõttel valmistuda Tööinspektsiooni kontrollkäiguks
• kohapeal täidetakse töökeskkonna ankeet koos nõuannetega

Töökeskkonnaalase dokumentatsiooni ja tegevuste kooskõlla viimine seadusandlusega

• isikute/organite tegevus
• sisekontroll
• riskianalüüs
• isikukaitsevahendid
• esmaabi
• töökeskkonna mõõdistused
• tervisekontroll
• ohutusjuhendid tehtavate tööde ja olemasolevate seadmete kohta
• töötajate juhendamine
• tööõnnetused, kutsehaigused

Perioodiline haldusteenus

• Sisekontroll
• Täiendkoolituse ja tervisekontrolli vajadus
• Uute töötajate juhendamine
• Seadusandluse jälgimine
• Tehtavate tööde ja töövahendite ohutusjuhendite jälgimine
• Isikukaitsevahendite “update”
• Jooksev kontroll hoonetes ja territooriumil
• Riskianalüüsi täiendamine ja uuendamine
•Tööõnnetustega tegelemine
•Tööinspektsiooni kontrollikäikudel osalemine

Dokumentatsiooni ja tegevuste kooskõlla viimine seadusandlusega

Volinik/Nõukogu

• Valimine ja moodustamine
• Tööinspektsiooni teavitamine
• Väljaõpe ja täiendõpe
• Töökorraldus
• Aruandlus
• Ühistegevus

Sisekontroll

• Põhimõtted
• Strateegia
• Dokumentatsioon
• Järelvalve

Riskianalüüs

• Koostamine
• Analüüs
• Meetmekava
• Töökeskkonna mõõdistused

Isikukaitsevahendid

• Vajadus
• Arvestus
• Juhendamine
• Dokumentatsioon

Esmaabi

• Korraldus
• Pädevad isikud
• Väljaõppe ja täiendõppe organiseerimine
• Vahendid ja kontroll

Tervisekontroll

• Üldpõhimõtted ja suunamise alused
• Partneri valik
• Tulemuste vormistamine ja analüüs

Ohutusjuhendid tehtavate tööde ja olemasolevate seadmete kohta

• Olemasolu
• Nõuetele vastavus
• Jälgimine

Töötajate juhendamine

• Töövahendite ohutus- ja kastusjuhenditega tutvustamine
• Tehtavate tööde ohutusjuhendite tutvustamine
• Isikukaitsevahendite tutvustamine ja kasutuskorra teavitamine
• Riskianalüüsi tutvustamine
• Iseseisvale tööle lubamise registreerimine

Tööõnnetused ja kutsehaigused

• Dokumentatsiooni läbivaatamine
• Toimikute säilitamise kontroll

Töökeskkonnaspetsialisti perioodiline haldusteenus

Võimalik valida periood*, mille vältel teostatakse järgmisi teenuseid:

Sisekontroll

Jooksev aruandlus vastavalt sellele, kuidas on tööohutuse kord ettevõttes paika pandud (volinike ja nõukogu valimine, tegevus, aruanded, koosolekud jne.), juhatuse teavitamine probleemidest, meetmekava järgimine, aruanded tööinspektsioonile

Täiendkoolituse ja tervisekontrolli vajadus

Volinike, nõukogu, esmaabi, tuleohutuse jms. koolitusvajaduste ning täiendav ja uute töötajate tervisekontrolli vajaduse pidev jälgimine, partnerite valik, infovahetus.

Töötajate juhendamine

Tehtavate tööde, kasutatavate seadmete, isikukaitsevahendite, riskianalüüsi jms. ohtusjuhendite esmane ja täiendav tutvustamine ning iseseisvale tööle lubamine.

Seadusandlike aktide uuendamine ja kättesaadavaks tegemine

Kõikidel töötajatel peab olema pidev võimalus lugeda valdkonda puudutavaid seadusandlikke akte.

Tehtavate tööde ja töövahendite ohutusjuhendite jälgimine

Tehtavate tööde ohutusjuhendite ning kasutatavate töövahendite ohutus- ja kasutusjuhendite pidev jälgimine, uuendamine. Isikukaitsevahendite “update”
Isikukaitsevahendite kasutuse korra pisteline kontroll, vajaduse järgimine, uuendamine.

Jooksev kontroll hoonetes ja territooriumil

Ohumärkide, esmaabikappide sisu, tulekustutite tähtaegade jms. pidev kontroll ettevõttes ja selle territooriumil.

Riskianalüüsi täiendamine/uuendamine

Läbiviidud riskianalüüsi uuendamine ja täiustamine vastavalt ettevõtte struktuuris, töökorranduses ja personalis toimunud muudatustele ja täiendustele

Tööõnnetuste ja kutsehaigustega tegelemine

Toimunud õnnetustest tööinspetksiooni kohalike asutuste teavitamine, õnnetuste uurimisel osalemine, raportite ja toimikute koostamine, säilitamine, suhtlus tööinspektsiooniga.

Tööinspektsiooni kontrollikäikud

Tööinspektsiooni kontrollkäikudel osalemine, infovahetus*igakuine; kvartaalne; kord poolaastas

Töökeskkonnaspetsialisti perioodiline haldusteenus

Töötervishoiu- ja tööohutusalase väljaõppe ja täiendõppe kord

Töötajate tervisekontrolli kord

Esmaabi korraldus ettevõttes kehtestamine

Tööõnnetuse ja kutsehaigestumise registreerimise, teatamise ja uurimise kord

Isikukaitsevahendite valimise ja kasutamise kord

Ohumärguannete kasutamise nõuded töökohas

Töökohale esitatavad töötervishoiu ja tööohutuse nõuded

Töötervishoiu ja tööohutuse nõuded ehituses

Töövahendi kasutamise töötervishoiu ja tööohutuse nõuded

Raskuste käsitsi teisaldamise töötervishoiu ja tööohutuse nõuded

Kuvariga töötamise töötervishoiu ja -ohutuse nõuded

Töökeskkonna füüsikaliste ohutegurite piirnormid ja ohutegurite parameetrite mõõtmise  kord

Töötervishoiu ja tööohutuse nõuded vibratsioonist mõjutatud töökeskkonnale, töökeskkonna vibratsiooni piirnormid ja vibratsiooni mõõtmise kord

Ohtlike kemikaalide ja neid sisaldavate materjalide kasutamise töötervishoiu ja tööohutuse nõuded

Töökeskkonna keemiliste ohutegurite piirnormid

Asbestitööle esitatavad töötervishoiu ja tööohutuse nõuded

Kantserogeensete ja mutageensete kemikaalide käitlemisele esitatavad töötervishoiu ja tööohutuse nõuded

Bioloogilistest ohuteguritest mõjutatud töökeskkonna töötervishoiu ja tööohutuse nõuded

Plii ja selle ioonsete ühendite kasutamise töötervishoiu ja tööohutuse nõuded

Kalalaevadele esitatavad töötervishoiu ja tööohutuse nõuded

Töötervishoiu ja tööohutuse nõuded töötamisel plahvatusohtlikus keskkonnas

Töötervishoiu ja tööohutuse nõuded rasedate ja rinnaga toitvate naiste tööks

Maavarade kaevandamisele esitatavad töötervishoiu ja tööohutuse nõuded

Töötervishoiu ja tööohutuse nõuded tehislikust optilisest kiirgusest mõjutatud töökeskkonnas, tehisliku optilise kiirguse piirnormid ja kiirguse mõõtmise kord

Kutsehaiguste loetelu

Tööohutust reguleerivad

Toote nõuetele vastavuse seaduse alusel kehtestatud õigusaktid

Isikukaitsevahendi ohutusnõuded ja nõuetele vastavuse tõendamise kord