Tuleohutus

Tuleohutusalased teenused

Pakume alljärgnevaid teenuseid:

I Riskide tuvastamine ja hindamine

- Tuleohutusalane ekspertiis
- Kindlustusriskide hindamine

II Riskide maandamine

- Objekti üldine tuleohutusjuhend
- Evakuatsiooni tegevusplaan
- Evakuatsiooni skemaatilised plaanid

III Koolitamine

- Tuleohutuse eest vastutavate isikute tuleohutuskoolitus
- Personali tuleohutuskoolitus
- Tuletöötegijate tuleohutustäiendõpe
- Evakuatsiooniõppus

IV Haldusteenus

- Esmaste tulekustusvahendite kontroll ja hooldus
- Automaatse tulekahjusignalisatsioonisüsteemi kontroll ja hooldus
- Suitsueemaldusluukide kontroll ja hooldus
- Ventilatsiooni tuletõkkeklappide kontroll
- Evakuatsiooni- ja tuletõkkeuste hooldus
- Evakuatsiooni- ja turvavalgustuse hooldus

Töö- ja tuleohutusalane nõustamine

1. Tuleohutusekspertiis

Tuleohutusekspertiis on aluseks asutuse tuleohutuse terviklikuks analüüsiks ja puuduste väljaselgitamiseks. Tuleohutusekspertiis viiakse läbi tuleohuriskide üksikasjalikuks tuvastamiseks, mis koosneb tuleohutusalasest analüüsist ja tuleohutusalase dokumentatsiooni auditist. Selle tulemusena saab ettevõtja või asutuse juht pädeva ülevaate hetke olukorrast ning täpse tegevuskava kitsaskohtade või puuduste optimaalseks lahendamiseks. Tuleohutusekspertiisi tulemusena esitatakse teenuse tellijale tegevuste, järelduste, põhjenduste ja ettepanekute raport. Tuleohutusekspertiisi läbiviijateks on Selektor Projekt OÜ parimad spetsialistid.

Tuleohutusalane analüüs – hoonete, rajatiste ja territooriumi ülevaatus, eesmärgiga tuvastada esmaste tulekustutusvahendite, tuletõrje voolikusüsteemi, hüdrantide, evakuatsiooniteede- ja pääsude korrasolekust ja nõuetele vastavusest. Tuleohutusalase dokumentatsiooni audit – olemasoleva objekti üldise tuleohutusjuhendi, evakuatsiooniplaanide, rendilepingute, kindlustuslepingute, vastutavate isikute ametijuhendite, automaatse tulekahjusignalisatsioonisüsteemi hoolduspäevikute, turvavalgustuse hoolduspäevikute, teenuste ostu-müügi lepingute ning kliendi huvide kaitstuse analüüs.

2. Kindlustusriskide hindamine

3. Ettekirjutuste täitmise nõustamine

Koolitused

1. Tuleohutusalane personalikoolitus

Alus – 05.05.2010 vastu võetud Tuleohutuse seadus (RTL 2010. 24. 116) §3 lg2 p1-3

Ettevõtte või asutuse juht kohustatud:

1) korraldama töötajale või teenistujale (edaspidi töötaja) enne tööle asumist või töö vahetamist töökohale ja ametile vastava tuleohutuse koolituse ning vähemalt üks kord aastas töötajatele õppuse evakuatsiooni ja tulekahju korral tegutsemise kohta, kui käesolev kohustus tuleneb käesoleva seaduse § 6 lõikest 3;

2) tutvustama töötajale tuleohutusnõudeid lähtuvalt tema töö iseloomust ja -kohast ning kontrollima nende täitmist;

3) tagama töötajatele tuleohutuspaigaldiste ja päästevahendite kättesaadavus ja kasutamisoskus;

Õpe viiakse läbi orienteeruvalt kolmetunnise loenguna, mille sisu koostatakse vastavalt Teie objekti tuleohutuse erisustele. Õppe läbinud märgitakse vastavale tunnistusele. Tuleohutusalase õppe teenustele on võimalik lisada tulekustuti kasutamise praktiline harjutus.

2. Tuleohutuse eest vastutava isiku tuleohutuskoolitus

3. Tuleohutusalane täiendõpe tuletöö tegijatele


Täiendõppe eesmärk on tagada tuletööde tegijatele tuleohutusnõuetele vastav täiendõpe, mis tagaks nii töökohal ohuolukorraks valmisoleku kui ka tegutsemise turvalisuse. Õpe viiakse läbi kuuetunnise loenguna, mille sisu koostatakse vastavalt õigusaktidele. Õppe läbinud töötajatele väljastatakse tunnistused.

Tuletööd võib majandustegevusena osutada isik, kellel on kutsetunnistus või kes on läbinud tuletööde tegemise koolituse ja kellel on tuletöötunnistus. Alus – 05.05.2010 vastu võetud Tuleohutuse seadus (RTL 2010. 24. 116) §14 lg1

4. Evakuatsiooni- ja tulekahjuõppus

Tuleohutuse seaduse (RTL 2010. 24. 116) §3 lg2 p1 alusel on ettevõtte või asutuse juht kohustatud evakuatsiooniõppuse läbi viima vähemalt kord aastas. Evakuatsiooniõppuse eesmärk on kontrollida olemasoleva tulekahju korral tegutsemise plaani vastavust, muudatuste sisseviimise vajadust, töötajate teadmiste taset ohuolukorras tegutsemisel, tuleohutuspaigaldiste töökorrasolekut, koostööpartnerite (näiteks turvaettevõte) tegevust. Õppuse käigus simuleeritakse tulekahju tekkimist kliendi kasutuses olevas hoone osas. Evakuatsiooniõppustel kaasame (kliendiga kooskõlastatult) Häirekeskuse ja Päästekeskuse. Evakuatsiooniõppuse kohta koostatakse kliendiga kooskõlastatud õppuse legend, kus kirjeldatakse „tulekahju” koht või kohad ning planeeritud läbiviimise aeg. Enne evakuatsiooniõppust toimub personali juhendamine ning pärast õppust arutelu/analüüs.
Selektor Projekt OÜ koostab peale evakuatsiooni- ja tulekahjuõppust kliendile aruande, milles kirjeldatakse toimunud õppust kommentaaride ja soovitustega tegevusplaani parandamiseks.

5. Evakuatsiooni skemaatilised plaanid

Tulekahju korral tegutsemise plaan koosneb tegevuskavast ning skeemidest. Skeem on hoone korruse või evakuatsiooniala joonis, mis kirjeldab graafiliselt koridoride, trepikodade, ruumide, ukseavade, rõdude, evakuatsiooniteede ja -pääsude, hädaväljapääsude, tulekahju teatenuppude, tuletõrje voolikusüsteemi kappide ja tulekustutite asukohti ning vajadusel muid olulisi tähistusi. Skeem koostatakse iga hoone korruse või evakuatsiooniala kohta, kus töötavad ja võivad viibida inimesed.

Skeemile kantakse vastava tingmärgi abil:

- tulekahju teatenuppude asukohad;
- tulekustutite asukohad;
- tuletõrje voolikusüsteemi kappide asukohad;
- evakuatsioonitee;
- vajadusel muud olulised tähistused.

Selektor Projekt OÜ pakub Teile evakuatsiooni skemaatiliste plaanide koostamisel erinevaid lahendusi kasutades selleks erinevaid materjale ja erinevaid trükkimistehnikaid.6. Tulekahju korral tegutsemise plaani koostamine.

Tuleohutuse seaduse (RTL 2010. 24. 116) §6 lg3 alusel tuleohutusaruande esitamise kohustusega asutuses või ettevõttes tuleb koostada tulekahju korral tegutsemise plaan.Tulekahju korral tegutsemise plaan – ettevõtte või asutuse töötajate või teenistujate juhend, mis kirjeldab evakuatsiooni ja tulekahju korral tegutsemise korda võttes arvesse ettevõtte või asutuse tuleohutusalaseid erisusi.

Tuleohutusalaste paigaldiste kontrollid ja hooldused

- Esmaste tulekustusvahendite kontroll ja hooldus
- Automaatse tulekahjusignalisatsioonisüsteemi kontroll ja hooldus
- Suitsueemaldusluukide kontroll ja hooldus
- Ventilatsiooni tuletõkkeklappide kontroll
- Evakuatsiooni- ja tuletõkkeuste hooldus
- Evakuatsiooni- ja turvavalgustuse hooldus

Tuleohutuse valdkonda puudutav seadusandlus

01.09.2010 jõustus uus tuleohutuse seadus, mis sätestab füüsiliste ja juriidiliste isikute ning riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste ja organite kohustused, õigused ja vastutuse tuleohutuse tagamisel ning riikliku järelevalve teostamisel.Seadus koondab tervikuks varem valdkonnaspetsiifiliselt tuleohutusalaseid nõudeid sätestavad õigusaktid.NB! Uue tuleohutuse seadusega kehtestati nii asutustele kui ka ettevõtetele tuleohutuse enesekontrolli kohustus, mis tähendab, et iga organisatsioon korraldab ise tuleohutuse järelevalve oma ehitistes ja territooriumil. Lisaks enesekontrolli kohustusele jõustus alates 01.01.2012 vastavalt siseministri määruse nr 1 lisa 2 loetelus olevatele ehitistele enesekontrolli tuleohutusaruande esitamise kohustus

Nõuded tuleohutuse enesekontrollile ja tuleohutusaruandele ning tuleohutusaruande koostamise kohustuslikkuse kriteeriumid

Ehitisele ja selle osale esitatavad tuleohutusnõuded

Nõuded automaatsele tulekahjusignalisatsioonisüsteemile ja ehitised, millelt tuleb automaatse tulekahjusignalisatsioonisüsteemi tulekahjuteade juhtida Häirekeskusesse

Nõuded tulekustutitele ja voolikusüsteemidele, nende valikule, paigaldamisele, tähistamisele ja korrashoiule

Nõuded tuletõrjehüdrandi tüübi valikule, paigaldamisele, tähistamisele ja korrashoiule

Tulekahju korral tegutsemise plaanile ning evakuatsiooni ja tulekahju korral tegutsemise õppuse korraldamisele esitatavad nõuded

Tuletöö tegemisele esitatavad nõuded

Nõuded tuletöö tegemise koolitusele ja tuletöötunnistusele

Põlevmaterjalide ja ohtlike ainete ladustamise tuleohutusnõuded

Küttekoldevälise tule tegemise ja grillimise kohale esitatavad nõuded

Küttesüsteemi puhastamisele esitatavad nõuded